Evaluatie CPB van fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging

bedrijfsopvolging

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën de fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging geëvalueerd. Vanwege de grote verscheidenheid aan regelingen richt deze evaluatie zich op de regelingen met de grootste maatschappelijke impact en het grootste financieel belang, namelijk de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting.

De centrale vraag in deze evaluatie is in welke mate de huidige regelingen noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig zijn. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van een combinatie van literatuurstudie, gesprekken met experts en stakeholders, en een kwantitatieve analyse.

BOR doeltreffend, maar vaak niet noodzakelijk

De BOR is doeltreffend in de zin dat de erf- en schenkbelasting (vrijwel) geen gevaar meer vormen voor de continuïteit van ondernemingen. Dat is een logische uitkomst. Door de vrijstelling vervalt nagenoeg alle erf- en schenkbelasting over ondernemingsvermogen en vormen deze ook geen belemmering voor de continuïteit van de onderneming. De BOR blijkt uit het onderzoek echter bij een substantieel deel van de overdrachten niet noodzakelijk, omdat er bij de erflaters, schenkers en/of verkrijgers voldoende vrije middelen aanwezig zijn om de belasting direct volledig te voldoen. Een betalingsregeling zou afdoende moeten zijn om de continuïteit van de onderneming te kunnen borgen. Op basis van kwantitatieve data is dat wellicht een correcte conclusie, maar een kwalitatieve analyse blijft in het rapport helaas uit.

De doorschuifregelingen zijn doeltreffend in het voorkomen dat de continuïteit van ondernemingen in gevaar komt door heffing van inkomstenbelasting. Zij verschuiven het moment van belastingheffing naar een later moment en nemen daarmee een mogelijke belemmering op het moment van overdracht volledig weg. De regelingen bereiken hiermee hun doel.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft, mede namens de staatssecretaris, het rapport van de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen naar de Tweede Kamer gezonden. Nu het rapport en het onderzoek zijn afgerond, deelt het kabinet de resultaten van het onderzoek. Op Prinsjesdag komt het kabinet met een inhoudelijke reactie op dit rapport.

Initiatiefwetsvoorstel versobering aanmerkelijk belangregime

In de tussentijd hebben GroenLinks en de PvdA op 7 juni 2022 een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden versoberd, naast onder meer een voorstel voor een getrapt tarief in box 2 en het vervallen van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting bij schenken en vererven van een aanmerkelijk belang. Het initiatiefwetsvoorstel moet grotendeels per 1 januari 2023 in werking treden, maar gaat eerst naar de Raad van State. Of het initiatiefwetsvoorstel op een parlementaire meerderheid kan rekenen, is op dit moment onduidelijk

 

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447 om een afspraak te plannen.
Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.