Privacy Statement

Vaart Adviseurs & Accountants B.V., gevestigd aan de Schepenlaan 3, 6002 EE Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Adres     
Telefoon
Website 
E-mail contactpersoon    

: Schepenlaan 3, 6002 EE Weert
: +31 (0) 495 520 447
: www.vaartadviseurs.nl
: rdelouw@vaartadviseurs.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vaart Adviseurs & Accountants B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomend geval verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • Financiële gegevens (inkomens- en vermogensgegevens)
 • BSN – Burger Service Nummer
 • Identificatiegegevens (ID-bewijs)
 • Kenteken
 • Nationaliteit
 • Gegevens voor fiscale aangiften
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website
 • Ten aanzien van sollicitanten: naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, sollicitatiebrieven, curriculum vitae en opleidingshistorie
 • Ten aanzien van werknemers: hun persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over natuurlijke personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de betrokkene ouder is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rdelouw@vaartadviseurs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Vaart Adviseurs & Accountants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten of hieruit voortvloeiend
 • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • Om u te kunnen contacteren indien en voor zover dat nodig is in het kader van onze dienstverlening en/of indien u hierom zelf verzoekt
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het maken van gebruikersstatistieken
 • Voor een goede beoordeling van sollicitanten/kandidaten
 • Ten aanzien van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking kan gelegen zijn in:

 • Door u gegeven toestemming
 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Taak van algemeen belang
 • Behartiging van gerechtsvaardigde belangen van Vaart Adviseurs & Accountants B.V. of van een derde

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, noch maken wij gebruik van profiling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vaart Adviseurs & Accountants B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vaart Adviseurs & Accountants B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • U uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking
 • Wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken
 • Zulks noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • Deze worden verstrekt aan derden/externe partners van Vaart Adviseurs & Accountants B.V. in het kader van noodzakelijke gegevensverwerking bij uitbesteding werkzaamheden, waaronder ICT Leveranciers en Websitebeheerder. 

De verwerking zal geschieden op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vaart Adviseurs & Accountants B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vaart Adviseurs & Accountants B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rdelouw@vaartadviseurs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vaart Adviseurs & Accountants B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rdelouw@vaartadviseurs.nl. 


Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Vaart Adviseurs & Accountants B.V., www.vaartadviseurs.nl