Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen: hoe gaat turboliquidatie anno 2023 in zijn werk?

wet transparantie turboliquidatie

wet transparantie turboliquidatie

Op 16 februari 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Deze wet is een belangrijke stap in het voorkomen van misbruik van de turboliquidatie. 

Wat is turboliquidatie?

Turboliquidatie is een snelle manier om een bedrijf te ontbinden en te liquideren. Het is bedoeld voor vennootschappen die geen actief meer hebben, maar enkel nog schulden. Bij een turboliquidatie wordt het bedrijf ontbonden zonder dat er een vereffening plaatsvindt. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen vereffenaar of curator wordt aangesteld om de activa te verkopen en de schuldeisers te betalen. In plaats daarvan wordt het bedrijf direct uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan binnen een paar dagen worden geregeld.

Waarom is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie nodig?

Hoewel turboliquidatie bedoeld is voor lege vennootschappen of bedrijven die nog enkel schulden en geen activa meer hebben, wordt deze procedure in de praktijk ook wel gebruikt in andere situaties, of met het uitsluitende doel om schuldeisers te ontlopen. Of de turboliquidatie voor het juiste doel is ingezet, is voor een schuldeiser van een geturboliquideerde onderneming vaak niet goed na te gaan omdat de turboliquidatie tot voor kort in alle stilte plaatsvond en aan schuldeisers geen informatie werd geboden. Misbruik van de regeling lag dan op de loer. De wetgever besloot daarom dat de transparantie rondom turboliquidatie vergroot diende te worden. Vandaar dat deze wet in het leven is geroepen. De bedoeling van de wetgever is het vertrouwen in de turboliquidatie als ontbindingswijze te vergroten, waardoor de regeling toegankelijker wordt voor ondernemingen en het gebruik daarvan wordt gefaciliteerd. 

Wat houdt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in?

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie verplicht bedrijven om voorafgaand aan de turboliquidatie een zogenaamde verklaring te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In deze verklaring moeten zij aangeven dat zij geen bekende schulden hebben en dat zij hun bekende schuldeisers hebben geïnformeerd over de voorgenomen turboliquidatie. Daarnaast moeten zij een slotbalans opstellen waaruit blijkt dat er geen schulden zijn.

Deze verklaring en de slotbalans moeten worden opgesteld door een externe deskundige, zoals een accountant. De deskundige moet ook verklaren dat hij of zij de nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd om de verklaring en de slotbalans op te stellen en dat deze in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

De verklaring en de slotbalans moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, samen met de jaarrekening van het laatste boekjaar en de publicatiestukken van de ontbinding van het bedrijf. Hierdoor kunnen schuldeisers en andere belanghebbenden controleren of er geen sprake is van misbruik.

Bestuursverbod bij schending verplichtingen

Voldoet de vennootschap niet aan de verplichtingen uit de nieuwe wet, dan bestaat het risico dat een civielrechtelijk bestuursverbod en boete wordt opgelegd. Op het verzoek van het Openbaar Ministerie kan de rechter aan bestuurders een bestuursverbod opleggen indien:

  1. niet is voldaan aan de hierboven genoemde verantwoordingsverplichting;
  2. de bestuurder doelbewust handelingen heeft verricht waardoor schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; of
  3. de bestuurder in de twee jaren voorafgaand aan de turboliquidatie al eerder betrokken was bij een turboliquidatie, waarbij één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gelaten, tenzij hem daarvan geen persoonlijk verwijt treft.

Gevolgen voor bedrijven

Bedrijven die gebruik willen maken van de turboliquidatie moeten nu dus extra stappen zetten (en daarmee ook kosten maken) om aan de verplichtingen van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie te voldoen. De nieuwe procedure vereist meer transparantie en verantwoordelijkheid van de bestuurders, maar biedt anderzijds schuldeisers meer bescherming. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze gevolgen en bij het uitvoeren van een turboliquidatie aan de verplichtingen voldoen, om te voorkomen dat bestuurders met een mogelijk bestuursverbod worden geconfronteerd.
 

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447 om een afspraak te plannen.
Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of > voor meer tips & nieuws.