Belastingplan 2021: Internationale situaties

Belastingplan 2021: Internationale situaties

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2021 in werking treden, tenzij anders vermeld. Onderstaand een overzicht van maatregelen m.b.t. internationale situaties. 

Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Er komt een aanscherping van de liquidatieverliesregeling. Deze regeling vormt een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling: verliezen verbonden aan de liquidatie van deelnemingen kunnen zo toch ten laste van de Nederlandse winst worden gebracht. Voor vaste inrichtingen geldt een vergelijkbare uitzondering op de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten, namelijk de stakingsverliesregeling.

Er komen drie nieuwe voorwaarden voor het in aanmerking nemen van een liquidatie- of stakingsverlies:

  1. Temporele voorwaarde: het verlies wordt in aanmerking genomen bij liquidatie binnen drie jaar na het jaar van (besluit tot) staking.
  2. Territoriale voorwaarde: slechts aftrek van verlies uit Nederland, de EU, de EER en derde landen waarmee de EU een kwalificerend associatieverdrag heeft gesloten.
  3. Kwantitatieve voorwaarde: slechts aftrek van liquidatieverlies indien sprake is van beslissende invloed.

Om de regeling uitvoerbaar te maken, is voorgesteld om de beperking in principe slechts toe te passen voor zover het verlies meer bedraagt dan € 5 mln.

Tip! Er is overgangsrecht voorgesteld voor situaties waarin de ondernemingen van deelnemingen zijn geliquideerd of gestaakt voor 1 januari 2021. Als de vereffening is voltooid voor eind 2023 gelden de nieuwe voorwaarden niet.

Samenloop ATAD2 en earningsstripping

Als het jaar waarin vergoedingen of betalingen in aftrek worden geweigerd of tot de winst worden gerekend niet samenvalt met het jaar van dubbel in aanmerking genomen inkomen, dan is het extra opletten geblazen. Dan geldt namelijk de specifieke uitzondering waardoor in het latere jaar het dubbel in aanmerking genomen inkomen aftrekbaar is. Door de voorgestelde uitbreiding van het rentebegrip in de earningsstrippingmaatregel en de minimumkapitaalregel valt het bedrag aan dubbel in aanmerking genomen inkomen dat ingevolge de specifieke uitzondering in aftrek is toegestaan, in een later jaar onder het rentebegrip van de earningsstrippingmaatregel en de minimumkapitaalregel. Dit bedrag kan in een later jaar mogelijk dus alsnog in aftrek worden beperkt.

Let op! Het voorstel raakt situaties waarin een vergoeding of betaling niet samenvalt met dubbel in aanmerking genomen inkomen. In een later jaar kan de aftrek van zo’n vergoeding of betaling alsnog beperkt zijn.

Aanpassing arm’s-lengthbeginsel

Het arm’s-lengthbeginsel houdt in dat afzonderlijke vennootschappen die binnen een concern met elkaar handelen, daar ook marktconforme prijzen voor betalen. Dit is met name relevant in internationale situaties. In het voorjaar van 2021 komt het kabinet met een afzonderlijk wetsvoorstel om een neerwaartse aanpassing van de Nederlandse fiscale winst volgens het arm’s-lengthbeginsel te beperken als de vergoeding in een ander land bij een gelieerde partij niet of voor een lager bedrag als opbrengst in de heffing wordt betrokken. Deze maatregel beoogt belastingontwijking tegen te gaan.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de belastingplannen voor úw persoonlijke situatie? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447 om een afspraak te plannen.

De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Klik hier om het volledige Prinsjesdagspecial - Belastingplan 2021 te downloaden als pdf