Belastingplan 2022: (vermogende) particulieren

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2022 in werking treden, tenzij anders vermeld. Onderstaand een overzicht van maatregelen m.b.t. (vermogende) particulieren.

Tarieven inkomstenbelasting 2022 niet-AOW-er

Belastingplichtigen die aan het begin van 2022 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2022 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Tarief inkomstenbelasting 2022
 

Box 1-tarief

Bel.ink.
meer dan (€)
maar niet
meer dan (€)  
 Tarief 2022
(%)
Schijf laag tarief-69.39837,07%
Schijf hoog tarief69.398-49,50%
    
Tarief inkomstenbelasting 2021
 

Box 1-tarief

 Bel.ink.
meer dan (€)
maar niet
meer dan (€)  
 Tarief 2021
(%)
Schijf laag tarief-68.50737,10%
Schijf hoog tarief68.507-49,50%

 

Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, is een andere tariefstructuur van toepassing.

Tarieven inkomstenbelasting 2022 AOW-ers

Belastingplichtigen die aan het begin van 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en zijn geboren na 1946, krijgen in 2022 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Tarief inkomstenbelasting 2022 (AOW-ers)
 

Box 1-tarief

Bel.ink.
meer dan (€)
maar niet
meer dan (€)  
Tarief 2022
(%)
Tarief schijf 1-35.47219,17%
Tarief schijf 235.472 69.39837,07%
Tarief schijf 3
 
 69.398-49,50%
Tarief inkomstenbelasting 2021 (AOW-ers)
 

Box 1-tarief

Bel.ink.
meer dan (€)
maar niet
meer dan (€)  
Tarief 2021
(%)
Tarief schijf 1-35.129 19,20%
Tarief schijf 235.12968.50737,10%
Tarief schijf 368.507-49,50%

 

Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, is een andere tariefstructuur van toepassing.

Gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals vermeld in de Memorie van toelichting van het Belastingplan 2022. Deze betreffen belastingplichtigen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor AOW-gerechtigden gelden lagere maxima.

Heffingskortingen      2022 (€) 2021 (€)  
Algemene heffingskorting maximaal2.8742.837
Arbeidskorting max. 4.2604.205
Inkomensafhankelijke combinatiekorting max. 2.534 2.815
Jonggehandicapten-korting771761

 

Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing IACK

Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt de behandeling van belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner gelijkgetrokken met de behandeling van belastingplichtigen met een partner die binnenlandse belastingplichtige is.

Iemand die in het buitenland op één adres woont met een niet-werkende partner kan nu voor de IACK nog als alleenstaande worden aangemerkt. Ook kan het voorkomen dat twee buitenlands belastingplichtigen met Nederlands arbeidsinkomen die buiten Nederland op hetzelfde adres met een kind staan ingeschreven, beiden recht hebben op de IACK.
Deze uitzonderingen op het fiscale partnerbegrip zullen niet meer gelden voor de IACK.

Versoepeling huurtoeslag statushouders 

De geboorte van een kind bij verblijfsgerechtigde ouders kan leiden tot verlies van huurtoeslag. Het kind beschikt namelijk bij de geboorte niet over een verblijfsvergunning. Voor het recht op huurtoeslag is vereist dat alle bewoners een verblijfsvergunning hebben. Die eis wordt versoepeld. Bij het beoordelen van het recht op huurtoeslag wordt de verblijfsstatus van minderjarige leden van het huishouden niet meer meegewogen. Uitsluitend personen van 18 jaar of ouder moeten over een geldige verblijfsvergunning beschikken.

Technische aanpassing berekeningswijze rendementspercentage box 3

De rendementspercentages voor inkomen uit sparen en beleggen (box 3) worden jaarlijks aangepast. Om deze technische aanpassing voor belastingplichtigen beter controleerbaar te maken, worden de berekeningswijzen in de wet uitdrukkelijk in formulevorm vastgelegd. Hiermee wordt geen verandering aangebracht in de berekeningswijze, alleen de schrijfwijze wordt algebraïsch. De gevolgen van een aanpassing van het basisjaar kunnen vanaf 2022 bij ministeriële regeling worden gedaan.

Wijziging partnerbegrip groene beleggingen

Belastingplichtigen of de partner met vrijgestelde groene beleggingen krijgen een aanslag inkomstenbelasting voor box 3. Deze beleggingen zijn namelijk ook relevant voor de inkomensafhankelijke regelingen. In de Belastingplannen 2022 wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 het opleggen van een aanslag bij de aanwezigheid van groene beleggingen gecorrigeerd. Dan wordt een aanslag alleen opgelegd indien de groene beleggingen behoren tot het bezit van de belastingplichtige of zijn partner met wie hij het gehele jaar gehuwd (of geregistreerd partner) was.

Wetsvoorstel Hersteloperatie Toeslagen 

Het (nog in te dienen) voorstel Wet hersteloperatie toeslagen betreft met name codificatie van beleidsbesluiten die al in werking zijn getreden en worden uitgevoerd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen om recht te doen aan kinderen van gedupeerde ouders, ex-partners van gedupeerden en gedupeerden bij andere toeslagen. Er komt ook een ‘beleidsbesluit private schulden’.

De grondslagen voor de uitkeringen door gemeenten zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel. Dat gaat vooral om het vergoeden van kwijtgescholden publieke schulden en hulp aan gedupeerde ouders op de vijf leefgebieden (werk, wonen, zorg, gezin en financiën).
 

Wilt u meer weten over de gevolgen van de belastingplannen voor úw persoonlijke situatie? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447 om een afspraak te plannen.

Deze special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Klik hier om het volledige Prinsjesdagspecial - Belastingplan 2022 te downloaden als pdf.