Tips voor werkgever/werknemer

Jaarlijks worden door onze beroepsorganisatie NBA Eindejaarstips samengesteld. Lees hier de tips voor de werkgever/werknemer of download alle eindejaarstips als pdf.

Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. Benut de vrije ruimte in 2021, die is verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte namelijk 3% en over het meerdere 1,18%. Beoordeel de resterende vrije ruimte en bekijk of vergoedingen en verstrekkingen die u in 2022 wilt doen al in 2021 kunnen worden gedaan.

Let op
Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2021 over is, door te schuiven naar 2022.

Vraag loonkostenvoordeel aan

U kunt indien u werknemers in dienst heeft met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), onder voorwaarden een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen. Het gaat hierbij om de volgende doelgroep werknemers:

 • oudere werknemers met een uitkering;
 • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • werknemers met een arbeidsbeperking.

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren per jaar. Het gaat daarbij om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Let op
Ga na of uw werknemers in aanmerking komen. Indien een werknemer niet voldoet aan de verloonde uren-eis dan kunt u wellicht het aantal uren verhogen.

Let op privégebruik auto laatste btw-aangifte van het jaar

In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan onder andere voor privégebruik van goederen en diensten die tot uw onderneming behoren een gedeelte van de btw terug die u eerder hebt afgetrokken. Denk aan  bijvoorbeeld de auto van de zaak. Voor het btw-privégebruik kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling, waarbij u uit kunt gaan van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Let op
Indien de auto van de zaak vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) of langer in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Dit verlaagde percentage geldt ook als u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht.

Rond uw loonadministratie af

Aan het einde van dit jaar moet u de loonadministratie afsluiten. Waar kunt u op letten bij het afsluiten:

 • Zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers correct opgenomen?
 • Heeft u van iedere werknemer een kopie van het identificatiebewijs in uw administratie?

Let op
De versoepelingen van de loonadministratie in verband met de coronacrisis zijn per 1 oktober 2021 gestopt. Houd er dus rekening mee dat u aan het einde van het jaar aan alle verplichtingen voor de loonadministratie moet voldaan.

Kies voor een elektrische auto van de zaak

Indien uw werknemer meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak krijgt u te maken met een bijtelling. Het algemene tarief daarvoor is 22%. In 2021 is de bijtelling voor een elektrische auto met een catalogusprijs tot € 40.000 12%. Indien u een elektrische auto ter beschikking stelt boven deze grens dan betaalt u over het restbedrag 22% bijtelling.

Let op
Het gunstige bijtellingstarief vervalt na zestig maanden (vijf jaar). Dan geldt ook voor deze auto het standaard bijtellingstarief van 22%.

Let op
Rijdt uw werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met een ter beschikking gestelde auto? Dan hoeft u geen bedrag op te tellen bij het belastbare loon van de werknemer. Uw werknemer kan bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met behulp van een sluitende rittenregistratie.

Btw-tips


Meld u aan voor de KOR

Indien uw jaaromzet lager is dan € 20.000 kunt u zich aanmelden voor de kleine ondernemersregeling (KOR) en komt u in aanmerking voor een vrijstellingsregeling. Dit houdt in dat u geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van de btw-verplichtingen.

Let op
Door toepassing van de KOR verliest u uw recht op btw-aftrek. Ga na of het zinvol is voor u. Meld u dan tijdig aan voor de KOR. Het aanmeldformulier hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt voor drie jaar.

Pas juiste btw-tarief toe

Ga na of u wel het juiste btw-tarief berekent aan uw klanten. Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Controleer welk tarief u moet hanteren.

Let op
Bij zowel de vrijstelling als het 0%-tarief draagt u geen btw af. Er is wel een verschil in aftrek van voorbelasting. Bij toepassing van het 0%-tarief kunt u de voorbelasting in aftrek brengen, terwijl bij een vrijstelling de voorbelasting niet in aftrek kan worden gebracht.

Houd hierbij rekening met eventueel tariefswijzigingen als gevolg van corona. Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 gold namelijk tijdelijk een btw-tarief van 0% voor:

 • het leveren van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn goedgekeurd als coronavaccins;
 • het inenten met deze vaccins;
 • het leveren van coronatestkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn;
 • het testen met deze testkits.

Vanaf 16 april 2021 tot en met 30 september 2021 gold ook tijdelijk  een btw-tarief van 0% voor:

 • het leveren van coronatestkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-nummer hebben;
 • het testen met deze testkits;
 • het leveren van coronazelftestkits waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend zodat ze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht.

Ook hier mag u voorbelasting blijven aftrekken als u het btw-tarief van 0% toepast.

Let op wijziging activiteiten

Zijn uw activiteiten niet rendabel genoeg en heeft u uw activiteiten gewijzigd of bent u van plan andere activiteiten te gaan uitvoeren? Houdt u rekening met de btw-gevolgen van het wijzigen van uw activiteiten. Het kan namelijk zijn dat u nu geen btw-aangifte hoeft te doen, bijvoorbeeld omdat uw ondernemingsactiviteiten zijn vrijgesteld. Als deze activiteiten later veranderen of u gaat nieuwe activiteiten erbij doen, moet u misschien wél btw-aangifte doen. Dit heeft tot gevolg dat u uw administratie hierop moet inrichten.

Vraag btw terug

Heeft u te maken met een afnemer die uw factuur niet of niet volledig betaalt, en deze ook niet meer zal betalen? Vraag dan de btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.

Let op
U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat.

Tip
De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

Let op
Ook indien een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet u dit melden bij de Belastingdienst.

 

Wilt u meer weten over bovenstaande tips en wat er mogelijk is in úw persoonlijke situatie? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447 om een afspraak te plannen. Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.

 - - - 

Bekijk alle eindejaarstips:

-    Tips voor de IB-ondernemer
-    Tips voor de BV/IB-ondernemer
-    Tips voor de BV
-    Tips voor de dga
-    Tips voor de werkgever/werknemer
-    Tips voor de btw
-    Tips voor alle belastingplichtigen