Eindejaarstips 2023 voor alle belastingplichtigen

Jaarlijks publiceren wij een overzicht van Eindejaarstips. Lees hier de tips voor alle belastingplichtigen of download alle eindejaarstips als pdf.

Heeft u wel of geen fiscale partner?

Ga na of u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als fiscale partner dit jaar. Het fiscaal partner-schap betekent dat u samen aangifte kunt doen en bepaalde inkomsten en aftrekposten kunt ver-delen. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basis-administratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners voor de inkom-stenbelasting als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

  • Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten.
  • Zij hebben samen een kind.
  • Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
  • Zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling.
  • Beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.
  • Een minderjarig kind staat ook ingeschreven op hetzelfde woonadres en er kan geen zakelijke huurovereenkomst tussen de samenwonenden worden overlegd.
  • Zij waren vorig kalenderjaar al fiscale partners.

Komt u in aanmerking voor persoonsgebonden aftrek?

Mocht u extra uitgaven hebben dan kunt u deze aftrekken van uw inkomstenbelasting indien deze worden aangemerkt als persoonsgebonden aftrekposten. Het gaat hierbij om betaalde partnerali-mentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, kosten voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehan-dicapte personen en giften.

De persoonsgebonden aftrek komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 (tarief 32% in 2023) en vervolgens van het inkomen in box 2 (tarief 26,9% in 2023). Houd er verder rekening mee dat de persoonsgebonden aftrek in 2023 nog slechts tegen maximaal 36,93% aftrekbaar is.

Houd rekening met belasting over uw vermogen

Ga na hoe hoog uw vermogen is dit jaar. Is uw vermogen niet hoger dan uw heffingsvrij vermogen? Dan heeft u geen voordeel uit sparen en beleggen en hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Het heffingsvrij vermogen is € 57.000 per persoon (in 2023). Dus voor u en uw fiscaal partner sa-men € 114.000. Is uw vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de bereke-ning van de belasting in box 3. Daarvoor gelden dan de volgende rendementspercentages voor 2023:

  • bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36% (voorlopig);
  • beleggingen/andere bezittingen: 6,17% (staat vast);
  • schulden: 2,57% (voorlopig).

Over het berekende rendement betaalt u 32% inkomstenbelasting in box 3. Bij amendement op het Belastingplan wordt dit tarief in 2024 verhoogd naar 36%.

Overweeg een schenking

U kunt dit jaar nog een vrijgestelde schenking doen van € 2.418 per persoon. U kunt als ouder een hoger vrijgesteld bedrag aan uw kind schenken van € 6.035.

Let op Partners, zoals ouders of grootouders, worden gezien als één schenker.

Overweeg een schenking voor eigen woning

U kunt nog dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de verhoogde vrijstelling voor de schen-king voor een eigen woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling bedraagt in 2023 € 28.947 (de ‘jubelton’ is in 2022 afgeschaft). De schenkvrijstelling eigen woning wordt conform het Belasting-plan per 2024 helemaal geschrapt.

De schenking dient te worden geschonken aan de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar, of partner van de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar. Ook hebben ze beiden niet eerder een verhoogde vrij-stelling gebruikt voor een schenking van deze schenker.

Schaf dure aankopen nog dit jaar aan

Bent u van plan binnenkort een dure aankoop te doen, dan kan het fiscaal lonen om deze aankoop uiterlijk 31 december 2023 te doen en te betalen. U verlaagt zodoende uw vermogen en vermindert zo de box 3-heffing.

Denk aan groen beleggen

U kunt ook uw box 3-vermogen verlagen door groen te beleggen. Voor groene beleggingen geldt voor 2023 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 65.072. Heeft u een fiscale partner, dan be-draagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 130.144). Bij amende-ment op het Belastingplan wordt deze vrijstelling versoberd naar € 30.000 per persoon met ingang van 1 januari 2025.

Bundel uw zorgkosten

U kunt uw zorgkosten in aftrek brengen in de inkomstenbelasting tegen een tarief van 36,93%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heeft u al kosten gemaakt maar komt u onder de drempel? Overweeg dan om bijvoorbeeld de ge-plande aankoop van een prothese of steunzolen nog dit jaar te doen zodat u over de drempel komt.
 

Wilt u meer weten over bovenstaande tips en hoe deze toe te passen op uw situatie? Neem voor persoonlijk advies contact per e-mail of via +31 495 520 447, of volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.  

Bekijk ook

-    Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting
-    Tips voor de BV en IB ondernemer
-    Tips voor de BV
-    Tips voor de werkgever
-    Tips voor de dga
-    Tips inzake de btw
-    Tips voor alle belastingplichtigen